Kết quả chi trả tiền dịch vụ mô trường rừng năm 2021 (Kế hoạch năm 2020)

01/10/2021 11:49 86 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 166/QĐ-SNN ngày 31/5/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt danh sách chi trả tiền dịch vụ môi rường rừng năm 2021 (kế hoạch năm 2020), Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (Quỹ) đã phối hợp với đơn vị dịch vụ chi trả (Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, Bưu điện tỉnh), Hạt Kiểm lâm, Ban Kiểm tra giám sát cấp huyện, đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), UBND cấp xã và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chi trả tiền cho bên cung ứng DVMTR (chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ, cộng đồng dân cư được giao rừng; chủ rừng là tổ chức; UBND cấp xã và tổ chức được nhà nước khác giao trách nhiệm quản lý rừng) theo quy định.

Kết quả chi trả tiền dịch vụ mô trường rừng năm 2021 (Kế hoạch năm 2020)
Điểm chi trả tiền DVMTR tại xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ

Tính đến ngày 30/9/2021, tổng số tiền Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng đã chi trả cho bên cung ứng DVMTR là 109,99/110,03 tỷ đồng (đạt 99,96% hoạch năm 2020), tương ứng diện tích rừng được chi trả là 342.109 ha với 32.473 hộ gia đình/cá nhân, 194 chủ rừng là nhóm hộ/cộng đồng dân cư được giao rừng, 1.617 cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng, 163 UBND cấp xã, 07 chủ rừng là tổ chức và 03 tổ chức khác được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng.

Việc chi trả tiền DVMTR năm 2021 (kế hoạch năm 2020) được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các cấp, các ngành từ tỉnh, huyện, xã, thôn/tổ dân phố; công tác chi trả tiền (qua đơn vị dịch vụ chi trả) được thực hiện đồng bộ, chuyên nghiệp, tạo thuận lợi, tiết kiệm được thời gian cho người dân/bên nhận khoán khi đến nhận tiền (chi trả trực tiếp tại thôn/tổ dân phố hoặc cụm thôn/tổ dân phố).

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng đã chỉ đạo cán bộ Quỹ phụ trách các huyện/thành phố phối hợp với các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chi trả tiền DVMTR tại cơ sở đảm bảo sự công khai, minh bạch, không xảy ra thất thoát quỹ; kịp thời giải đáp, tháo gỡ khó khăn, kiến nghị của người dân/bên nhận khoán về thủ tục nhận tiền và công tác quản lý bảo vệ rừng.

Tiền chi trả DVMTR đã góp phần không nhỏ hỗ trợ cho công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh (trung bình 320.000 đồng/ha/năm); nâng cao đời sống cho người dân tham gia bảo vệ rừng (trung bình hộ gia đình/cá nhân nhận: 827.000 đồng/hộ/năm, đặc biệt có hộ gia đình nhận: 49,8 triệu đồng/hộ/năm; trung bình cộng đồng dân cư nhận 35,5 triệu đồng/năm, đặc biệt có cộng đồng dân cư nhận 1.480,7 triệu đồng/năm).

Với tất cả những nỗ lực cố gắng của Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ, Ban Điều hành Quỹ và đơn vị hỗ trợ Quỹ thực hiện nhiệm vụ chi trả, tiền DVMTR năm 2021 (kế hoạch năm 2020) đã được chi trả đầy đủ, kịp thời đến bên cung ứng DVMTR. "Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã đi vào cuộc sống của người dân, cải thiện sinh kế cho người dân và nâng cao được hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng"./. 


Tin khác

Liên kết website