HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP

Kiểm tra, thẩm định các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản

01/06/2021 14:26 177 lượt xem

Trong thời gian vừa qua, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã tiến hành các đợt kiểm tra, thẩm định cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản nhằm mục đích nhắc nhở, xử lý hành chính các cơ sở chưa nắm rõ hoặc không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Nội dung các đợt kiểm tra, thẩm định tập trung chủ yếu vào kiểm tra hồ sơ sổ sách thủ tục hành chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn nhân lực tham gia sản xuất, kinh doanh và quản lý an toàn thực phẩm; việc thực hiện các quy định về điều kiện sản xuất, chế biến, kinh doanh đảm bảo ATTP, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chương trình quản lý an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa; lấy mẫu kiểm nghiệm khi có nghi ngờ sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, việc lấy mẫu, phân tích mẫu được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Đến nay, số cơ sở được kiểm tra, thẩm định là 35 cơ sở và được xếp loại như sau: Không có cơ sở xếp loại A; 31 cơ sở xếp loại B; không có cơ sở xếp loại C và 04 cơ sở dừng hoạt động. Qua kiểm tra, thẩm định cơ bản các cơ sở đã đáp ứng được điều kiện trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản, ý thức chấp hành pháp luật về ATTP ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, còn một số cơ sở khi chấm dứt hoạt động sản xuất thực phẩm thường không thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước để thống kê, theo dõi tình hình hoạt động nên không nắm bắt được thông tin của cơ sở trước khi thực hiện thẩm định. Đa số cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm ở quy mô nhỏ, hoạt động mang tính thời vụ nên tại thời điểm kiểm tra, thẩm định nơi sản xuất, máy móc chưa được vệ sinh thường xuyên. Các cơ sở chưa chủ động thực hiện đúng thời hạn khám sức khỏe của người trực tiếp sản xuất. Việc ghi chép quá trình tiếp nhận và sử dụng nguyên liệu đã thực hiện nhưng chưa đầy đủ thông tin và chưa thường xuyên. Việc thực hiện lưu mẫu hầu hết cũng chưa được các cơ sở chú ý.

Trong thời gian tới, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản  tổ chức thực hiện thống kê các cơ sở hiện đang hoạt động thuộc phạm vi quản lý theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đồng thời, tiếp tục, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản hiểu được sự cần thiết của việc đảm bảo điều kiện ATTP, khắc phục các tồn tại như đã nêu trên.

Lê Thùy Linh - Nguyễn Đức Tài (Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản)

Tin khác

Liên kết website