Lĩnh vực khác

Tuyên truyền về Cải cách hành chính trong ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2020

25/03/2020 00:00 486 lượt xem

Nhằm nâng cao chất lượng trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính (CCHC) của ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2020.Đồng thời, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, khắc phục những hạn chế, tồn tại nhằm đẩy mạnh quá trình cải tiến lề lối làm việc, xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ tốt nhu cầu của tổ chức, cá nhân. Từ đoa, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao nhận thức, trách nhiệm tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, sự hiểu biết người dân về CCHC. Thực hiện tốt công tác bố trí, sử dụng, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

Để tuyên truyền về CCHC trong ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2020, ngày 25/3/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 29/KH-SNN-TCCB, trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu như:

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ, tác động của công tác Cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Các quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Cải cách hành chính.

- Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

- Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Vai trò trách nhiệm cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

- Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh và Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Tuyên truyền giáo dục về quyền và nghĩa vụ cũng như trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức trong thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân; các quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ số Cải cách hành chính tại Trung ương, địa phương.

- Các mô hình cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt trong Cải cách hành chính ở Trung ương và địa phương.

- Kết quả xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT INDEX), Chỉ số cải cách hành chính (PAR IDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

- Kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TƯ ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Bộ thủ tục hành chính đã công bố theo Quyết định của UBND tỉnh đã phê duyệt, sửa đổi bổ sung về các lĩnh vực; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.

- Việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức.

- Tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, chính phủ điện tử; kết quả ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo quy định.

Do đó, để nội dung tuyên truyền sát với thực tế và đến được các đối tượng tuyên truyền về CCHC là toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Nông nghiệp và PTNT và các Tổ chức, cá nhân tham gia giải quyết các TTHC thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp và PTNT quản lý, Sở Nông nghiệp và PTNT tập trung vào các hình thức, biện pháp tuyên truyền cụ thể như:

- Đối với công chức, viên chức và người lao động: Tuyên truyền thông qua các hội nghị, tập huấn, tọa đàm, hội thảo, phát hành các tài liệu tuyên truyền CCHC hàng năm; lồng ghép nội dung CCHC vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC…đồng thời đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Trang thông tin điện tử của tỉnh, của Sở và các cơ quan, đơn vị trực thuộc.Thường xuyên rà soát và kịp thời cập nhật thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung lên trang thông tin điện tử của cơ quan và Cổng thông tin điện tử của Tỉnh. Tuyên truyền CCHC thông qua các hoạt động của tổ chức Đảng, Đoàn thể, quần chúng….

- Đối với người dân, doanh nghiệp: Niêm yết, công khai thủ tục hành chính đã được ban hành trên Trung tâm Hành chính công tỉnh; tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị (tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa). Niêm yết phải đầy đủ rõ ràng, dễ hiểu, đúng quy định; kịp thời cập nhật khi có sự thay đổi; không niêm yết mang tính hình thức. Khảo sát mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC. Công khai minh bạch các chủ trương chính sách, bộ thủ tục hành chính của ngành Nông nghiệp và PTNT trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT....


Tin khác

Liên kết website