Thứ sáu, Ngày 26 Tháng 2 Năm 2021

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ

04/06/2015 11:31

Sở Nông nghiệp & PTNT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn; phòng chống lụt bão, an toàn nông sản, lâm sản, thuỷ sản; thực hiện các dịch vụ công thuộc ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn và một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND tỉnh và theo qui định của pháp luật.
Sở Nông nghiệp và PTNT có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và có tài khoản giao dịch tại Kho bạc nhà nước tỉnh Hà Giang. Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Nguồn tin: Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang

Cơ cấu tổ chức

Đơn vị trực thuộc

(01/08/2015 01:40)

PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

(01/08/2015 01:38)

PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

Cơ cấu, tổ chức

(24/06/2015 16:19)

<< >>

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng