Nội dung với Nhóm tin tức CẢI TẠO VƯỜN TẠP .

CẢI TẠO VƯỜN TẠP
 • Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 05 về cải tạo vườn tạp
  Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 05 về cải tạo vườn tạp
 • Đất cằn phủ màu no ấm
  Đất cằn phủ màu no ấm
 • Nâng cao hơn nữa chất lượng cải tạo vườn tạp
  Nâng cao hơn nữa chất lượng cải tạo vườn tạp
 • Xanh mảnh vườn, tươi màu no ấm
  Xanh mảnh vườn, tươi màu no ấm
 • Hiệu quả kép từ Nghị quyết 05
  Hiệu quả kép từ Nghị quyết 05
 • Duy trì và phát triển nghề nuôi nấm sò trên rơm ở xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang
  Duy trì và phát triển nghề nuôi nấm sò trên rơm ở xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang
 • Những
  Những "quả ngọt" đầu tiên từ Đề án cải tạo vườn tạp
 • "Tiếp sức" cho người dân cải tạo vườn tạp

Nội dung với Nhóm tin tức CẢI TẠO VƯỜN TẠP .

Nội dung với Nhóm tin tức CẢI TẠO VƯỜN TẠP .