Những "quả ngọt" đầu tiên từ Đề án cải tạo vườn tạp
Thực hiện Đề án cải tạo vườn tạp, tạo sinh kế cho người dân, hướng tới giảm nghèo bền vững, đã có hàng nghìn m2 vườn tạp trên miền đá xám huyện...

Giới thiệu cây chè Shan Tuyết cổ thụ Hà Giang
Tin nổi bật Giới thiệu cây chè Shan Tuyết cổ thụ Hà Giang 11/10/2021 1096          Tin khác Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho người...

Văn bản mới

Có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý biểu mẫu.
The following has evaluated to null or missing:
==> href [in template "20098#20124#71126" at line 95, column 40]

----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: ${href} [in template "20098#20124#71126" at line 95, column 38]
----
1<#assign liferay_ui = taglibLiferayHash["/META-INF/liferay-ui.tld"] /> 
2 
3<#assign LayoutLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.kernel.service.LayoutLocalService")> 
4<#assign pageLayout = LayoutLocalService.getLayout(themeDisplay.getLayout().getGroupId(), false, themeDisplay.getLayout().getLayoutId()) /> 
5 
6<#-- get Friendly URL --> 
7<#assign friendly_page_link = portalUtil.getLayoutFriendlyURL(pageLayout, themeDisplay)> 
8 
9<#assign pageURL = pageLayout.getFriendlyURL() /> 
10 
11<#assign viewActionURL = portletURLFactory.create(request,"com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_YJilkUZKVM3E", 84 ,"RENDER_PHASE") /> 
12${viewActionURL.setWindowState("NORMAL")} 
13 
14<#assign 
15portlet_display = portletDisplay 
16 
17portlet_title = htmlUtil.escape(portlet_display.getTitle()) 
18
19 
20<#assign languageId = languageUtil.getLanguageId(locale)/> 
21 
22<#if entries?has_content> 
23  <div class="card news-box video-box"> 
24    <div class="card-header page-header text-uppercase text-white"> 
25      <h3 class="font-weight-bold">${portlet_title}</h3> 
26    </div> 
27    <div class="card-body"> 
28    <#list entries as entry> 
29      <#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
30       
31      <#assign viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entry, true) /> 
32       
33      <#assign viewURL = assetRenderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, viewURL) /> 
34       
35      <#assign viewURL = '/video-clips/-/news/${entry.getGroupId()}/${assetRenderer.getUrlTitle(locale)}.html' /> 
36       
37      <#assign aSmallImgURL = "/images/hg.jpg" /> 
38      <#if assetRenderer.getThumbnailPath(renderRequest)?has_content > 
39        <#assign aSmallImgURL = assetRenderer.getThumbnailPath(renderRequest) /> 
40      </#if> 
41       
42      <#if entry?is_first> 
43        <#assign article=assetRenderer.getArticle()> 
44        <#assign docXml = saxReaderUtil.read(article.getContent()) /> 
45         
46        <#assign youtubeId = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='YoutubeID']/dynamic-content/text()") /> 
47 
48        <#if youtubeId?has_content> 
49          <#assign href = "https://www.youtube.com/embed/${youtubeId}?autoplay=0&controls=0&showinfo=0&color=white&rel=0&allow=autoplay"  
50            bgHref = "https://img.youtube.com/vi/${youtubeId}/hqdefault.jpg" 
51          /> 
52           
53          <iframe src="${href}" data-cookieconsent="marketing" frameborder="0" allowfullscreen class="w-100"></iframe> 
54        <#else> 
55          <#assign dLFileEntryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLFileEntryLocalService") /> 
56           
57          <#assign assetEntryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetEntryLocalService") /> 
58           
59          <#assign dmXmlfield = value_of(docXml, "VideoURL", languageId)/> 
60           
61          <#if dmXmlfield?has_content> 
62           
63            <#assign  
64              evalDmField = dmXmlfield?eval 
65              uuid = evalDmField.uuid 
66              groupId = evalDmField.groupId 
67              /> 
68             
69            <#-- 
70            <#assign fileEntry = dLFileEntryLocalService.fetchDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid,groupId?number) /> 
71             
72            <#assign href = "/documents/" + fileEntry.getRepositoryId() + "/" + fileEntry.getFolderId() + "/" + fileEntry.getTitle() /> 
73            --> 
74            <#assign dlUtil = staticUtil["com.liferay.document.library.kernel.util.DLUtil"] /> 
75            <#assign DLAppServiceUtil = staticUtil["com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppServiceUtil"] /> 
76            <#assign fEntry = DLAppServiceUtil.getFileEntryByUuidAndGroupId(uuid,groupId?number) /> 
77            <#assign href= dlUtil.getPreviewURL(fEntry, fEntry.getFileVersion(), themeDisplay, "", false, false) /> 
78          </#if> 
79          <#assign 
80            bgHref = aSmallImgURL 
81          /> 
82           
83          <#assign dmXmlfield = value_of(docXml, "VideoLink", languageId)/> 
84          <#if dmXmlfield?has_content> 
85            <#assign href = "${dmXmlfield}" /> 
86             
87            <#assign GroupLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.kernel.service.GroupLocalService")> 
88            <#assign groupsList = GroupLocalService.getGroups(themeDisplay.getCompanyId(), scopeGroupId, true) /> 
89            <#if !(groupsList?size > 0) > 
90              <#assign href = "/xa" + href /> 
91            </#if> 
92          </#if> 
93           
94          <video controls class="w-100"> 
95            <source src="${href}" type="video/mp4"/> 
96          </video> 
97        </#if> 
98        <h6 class="mt-0 font-weight-bold title"><a href="${viewURL}" class="">${entry.getTitle(locale)}</a></h6> 
99        <hr class="bg-primary"/> 
100        <ul class="list-unstyled"> 
101      <#else> 
102        <li class=""> 
103          <a href="${viewURL}" class="" title="${entry.getTitle(locale)}"> 
104            <i class="icon-double-angle-right text-danger"></i> ${entry.getTitle(locale)} 
105          </a> 
106        </li> 
107      </#if> 
108      <#if entry?is_last> 
109      </ul> 
110      </#if> 
111    </#list> 
112    </div> 
113  </div> 
114</#if> 
115 
116<#function value_of docXml field language_id> 
117  <#local default_language_id = docXml.valueOf("/root/@default-locale") /> 
118  <#local value = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='" + field + "']/dynamic-content[@language-id='"+ language_id + "']/text()") /> 
119  <#if !value?has_content> 
120    <#local value = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='" + field + "']/dynamic-content[@language-id='"+ default_language_id + "']/text()") /> 
121  </#if> 
122  <#return value /> 
123</#function> 

Liên kết website

Thống kê truy cập

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?