Nội dung với Nhóm tin tức Tài liệu kỹ thuật .

Tài liệu kỹ thuật
  • Giới thiệu cây chè Shan Tuyết cổ thụ Hà Giang
    Giới thiệu cây chè Shan Tuyết cổ thụ Hà Giang
  • Quy trình kỹ thuật quản lý tổng hợp bệnh Greening, bệnh vàng lá thối rễ và bệnh Tristeza hại cây có múi
    Quy trình kỹ thuật quản lý tổng hợp bệnh Greening, bệnh vàng lá thối rễ và bệnh Tristeza hại cây có múi
  • Tài liệu kỹ thuật test
    Tài liệu kỹ thuật test

Nội dung với Nhóm tin tức Tài liệu kỹ thuật .

Nội dung với Nhóm tin tức Tài liệu kỹ thuật .