HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP

Triển khai Phong trào “Ngành Nông nghiệp và PTNT thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2024-2030ˮ

12/04/2024 14:41 67 lượt xem

Ngày 09/4/2024, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 38/KH-SNN-TCCB về việc triển khai Phong trào “Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2024-2030”.

Mục đích phong trào: Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc chủ động, tích cực học tập và tự học tập nâng cao trình độ, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, qua đó góp phần thực hiện thành công chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, triển khai Phong trào thi đua, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

Nội dung phong trào:

(1). Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và hiệu quả của công tác học tập và tự học tập nghiên cứu các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực được phân công; xây dựng mô hình học tập và tự học tập trong điều kiện nền kinh tế số, xã hội số; thi đua học tập suốt đời; phát huy sáng kiến, giải pháp khuyến khích và phát triển văn hóa học tập trong cơ quan, đơn vị.

(2). Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ và chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện đẩy mạnh hoạt động của các thiết chế giáo dục chính quy và không chính quy, thiết chế văn hóa, các trung tâm học tập cộng đồng, tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho tất cả mọi người học tập suốt đời.

(3). Thi đua nâng cao năng lực sử dụng các công nghệ học tập hiện đại, chuyển đổi số trong các hoạt động học tập suốt đời; nâng cao năng lực số và năng lực sử dụng ngoại ngữ cho công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; thực hiện học tập mọi lúc, mọi nơi bằng mọi phương pháp để phục vụ cho công việc.

(4). Thi đua tiếp cận kịp thời các xu thế và kinh nghiệm các tỉnh bạn trong lĩnh vực giáo dục người lớn, học tập suốt đời, học tập trực tuyến trong hệ thống giáo dục mở, học tập từ xa, tích cực tham gia thành phố học tập toàn cầu.

(5). Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và xây dựng mô hình công dân học tập; xây dựng văn hóa học tập.

Để triển khai phong trào đạt hiệu quả cao, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai phong trào thi đua có hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị học tập suốt đời. Lấy kết quả thực hiện phong trào này là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua tại cơ quan, đơn vị. Trước ngày 30/11 hàng năm, báo cáo tình hình tổ chức thực hiện phong trào về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Phòng Tổ chức cán bộ Sở) để tổng hợp. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Sở đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phong trào thi đua; tích cực đưa tin các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào thi đua tạo sự lan tỏa sâu rộng về hiệu ứng tích cực của phong trào. Giao cho phòng Tổ chức cán bộ Sở đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; tham mưu cho Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua và xem xét, khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý.

Nguyễn Văn Tú (Chi cục Trồng trọt và BVTV)

Tin khác

Liên kết website