Lĩnh vực khác

Thực hiện cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021

02/06/2021 06:55 358 lượt xem

Ngày 26/5/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 40/KH-SNN về thực hiện cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 để triển khai đến các phòng, ban đơn vị trực thuộc. Từ đó, căn cú chức năng, nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các phòng, ban đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện.

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, nhằm mục đích xây dựng nền hành chính của các cơ quan, đơn vị của ngành được dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại; Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đầy đủ phẩm chất và năng lực; Hệ thống các cơ quan, đơn vị của ngành hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển và tái cơ cấu của ngành. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị số 219/CT-UBND  ngày 17/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp về công tác cải cách thủ tục hành chính; Chỉ thị số 623/CT-UBND ngày 31/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới tác phong lề lối làm việc, nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ công vụ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn cao; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc ngành.

Để thực hiện thành công kế hoạch đã đề ra, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động đưa ra một số nhiệm vụ và giải phát thực hiện trong năm 2021 như:

- Thực hiện rà soát, chuẩn hóa danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và PTNT áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang theo chỉ đạo tại Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Hà Giang về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ngành có liên quan thực hiện chuẩn hoá quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo Kế hoạch số 161/KH-UBND tỉnh ngày 20/5/2021 về triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, chuyển đổi số dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2025.

- Thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thông qua kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra để kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế và khó khăn vướng mắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính của từng đơn vị.

- Thường xuyên quán triệt tại các buổi họp giao ban hàng tháng đối với người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính của đơn vị mình theo kế hoạch của Sở ban hành và các văn bản quy định, hướng dẫn của tỉnh, Trung ương về công tác cải cách hành chính.

- Đăng tải kế hoạch CCHC trên trang thông tin điện tử của ngành, niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại bộ phận giao dịch một của, công khai minh bạch số điện thoại, thư điện tử tiếp nhận phản ánh kiến nghị của nhân dân.

Thực hiện công khai, minh bạch các quy hoạch, kế hoạch phát triển địa phương, các dự án đầu tư, thông tin mời thầu… và cung cấp thông tin theo đề nghị của người dân, doanh nghiệp; Cung cấp đầy đủ các thông tin cho Công thông tin điện tử tỉnh các thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin.

- Rà soát và xây dựng phương án quy hoạch bổ sung các chức danh lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Tỉnh ủy quản lý, giai đoạn 2021-2025.

- Rà soát, đánh giá thực trạng cơ cấu tổ chức, bộ máy các phòng ban, cơ quan đơn vị trực thuộc để xây dựng phương án sắp xếp tinh gọn các tổ chức, bộ máy các cơ quan đơn vị theo đúng quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thực hiện công tác điều động, luân chuyển, bổ nghiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo thuộc phạm vi quản lý của ngành theo đúng quy định hiện hành.

- Phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai hỗ trợ người dân, các doanh nghiệp, HTX trong việc cung ứng nguyên liệu sản xuất, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019; Hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, cá nhân, hộ gia đình… về hỗ trợ phát triển kinh tế vườn hộ; phát triển cây cam sành và hỗ trợ đầu tư chế biến sản phẩm cây ăn quả, cây có múi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 58/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Hà Giang.

- Tích cực triển khai Quy chế phối hợp giữa sở Khoa học và Công nghệ, Công thương, Nông nghiệp và PNTN, UBND các huyện, thành phố về phát triển 03 sản phẩm nông nghiệp đặc trưng cam sành, mật ong bạc hà, gạo đặc sản gắn với đăng ký nhãn hiệu, truy suất nguồn gốc và xúc tiến thương mại;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện và sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc; đẩy mạnh việc thực hiện chữ ký số trong việc giải quyết công việc….

Nguyễn Văn Tú (TTKN)

Tin khác

Liên kết website